دفاع سید حسن خمینی از روحانی

حمایت آیت الله سید حسن خمینی از دکتر روحانی (فیلم)