دلیل رد صلاحیت مبنو خالقی

جزای عمومی،صلاحیت شخصی،صلاحیت جهانی (فیلم)