دولت فراجناحی عمل می کند

حرفهای جدید و جالب روحانی. امروز : افرادی می آیند که اکثریت ۲۴ میلیونی را کاملاً قبول داشته باشند. (فیلم)