دومین نمایشگاه کتاب استان تهران در پاکدشت افتتاح شد