دکتر مطهری گوش و حلق وبینی ساری

خارج کردن آچار 20 سانتی از حلق یک مرد - گلچین صفاسا