دکتر مکری

سخنرانی دکتر مکری - نگاهی به مساله ی تلاش و سختکوشی (فیلم)