دیدار تکتمِ همدم با عموپورنگ داریوش فرضیایی

تعریف داریوش فرضیایی از زندگی