دی‌بروین: مشکلی با مورینیو ندارم

من مادر ندارم ندارم ندارم ندارم بخدا ندارم خدا منو بکشه