دی‌بروین: مشکلی با مورینیو ندارم

مورینیو: صحبت های جرارد اشتباه است و با تری مشکلی ندارم