ذبح کودک 45روزه توسط داعش

28مسیحی توسط داعش ذبح شدند