رزمندگان چگونه از جزرومد در امر عبور از عرض رودخانه ها استفاده می کردند