تراز_تجاری_بدون_محصولات_نفتی،_منفی_است رشد صادرات غیرنفتی با نفت

رشد صادرات غیرنفتی با نفت

افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی