رمال های متقلب

شلواری که صاحب متقلبش را رسوا کرد ضایع شدن گلچین صفاسا