رمان عشق خودش ميياد

شخصیتهای رمان نبرد عشق (فیلم)