رودکی همه جودوکاران را ممنوع المصاحبه کرد

هنرمندی که همه را قافلگیر کرد