روزنامه دیواری درباره حافظ

بزرگداشت 'حافظ شیرازی' در شهر 'وایمار' آلمان ( فیلم )