روزگار ما با زباله می گذرد همین که پول جمع کنم از اینجا میرم برمی گردم شهرم ترک می کنم و می چسبم به کار و کاسبی

گریه می کنم