رونالدو از کما خارج شد

چگونه رایلی از کنترل خارج شد