ری پارسی ویکی

ایلبر اورتایلی: ازبکستان کشوری پارسی بود و مردمان آن به پارسی سخن میگفتند. (فیلم)