زمان تزریق آمپول نوروتامین درطول شبانه روز

تزریق آمپول به مرغ