زمان تزریق آمپول نوروتامین درطول شبانه روز

آمپول زدن به کودک با روش دیدنی (فیلم)