زمان واریز حقوق مهر ماه 95 ارتش

بازنشستگان عزیز..............حقوق واریز شد!!!!!!!!!!!!