زیر و بم یک جبهه تازه تاسیس محوریت جامعتین را قبول داریم

قبول، قبول، دیوای بازار قبول، دیگه دس وردارید از این بی