ساخت خوابگاه متاهلی دانشجویی با کمک شهرداری

کمبود خوابگاه برای دانشجو یا افزایش دانشجو برای خوابگاه