ساعت مراسم در روز عاشورا بازار

مراسم زنجیر زنی در روز عاشورا