سالن زیبای ققنوس درگوراب زرمیخ

مرد84 ساله غارنشین گیلانی بنام(عزیز)واقع درگوراب زرمیخ