سامان دهی ونوبت دهی درمانگاه سقز

سیستم سامان دهی کشو نینکا Ninka (فیلم)