سامان دهی ونوبت دهی درمانگاه سقز

افتتاح درمانگاه عمومی امام هادی (ع) شهرستان اقلید