سایت جدید بازنشستگان نفت نودوپنج

با توافق هسته ای ایران رقیب روسیه درصادرات انرژی نفت شد