سخرانی نمایندگان استان بوشهردرمجلس شورایاسلامی

نمایندگان مجلس لحظات شاد و مفرحی را برای شماآرزو میکنند