سخرانی نمایندگان استان بوشهردرمجلس شورایاسلامی

دیدار مجمع نمایندگان استان بمناسبت روز مجلس