سخرانی نمایندگان استان بوشهردرمجلس شورایاسلامی

حمله نمایندگان کانون وکلای سوریه به نمایندگان حزب مستقب (فیلم)