سراغاز احساس دو

دین انسان را قوی می کند!- استاد پناهیان