سرانجام مذاکره قطعه سازان با رنو

مدرس مذاکره تاکتیک های مذاکره بهزاد حسین عباسی درس 7 (فیلم)