سرانه پرداخت صدقه هر بهابادی ۳۳۰ ریال است

صدقه ندقه ها؛ سامانه پرداخت صدقه روزانه (دیرین دیرین)!