سرانه پرداخت صدقه هر بهابادی ۳۳۰ ریال است

وکیل صدقه شده ام نهوه پرداخت صدقه؟ استادوحیدپور