سرفه هایی که خلط میاد بیرون

طب سنتی ؛ درمان خلط ته حلق ( کیلیپ )