سرمایه فکری انسان ها رسیدن به قله موفقیت را هموار می کند