سرنوشت سوشا به کجا رسید

ووشوی بانوان به کجا خواهد رسید؟