سریع ترین دونده جهان به المپیک می رسد

بار کج به منزل می رسد (نمی رسد)؟