سری دوم گاهی دوست گاهی دشمن کی پخش میشه؟

گاهی همه چی عادی میشه