سر حسینمو بریدن

حسین عینی فرد شورـ یارب سر حسینمو بریدن (فیلم)