سزارین در مادران کولیت اولسروز

مستند عمل سزارین از شروع چاقو زدن تا خروج نوزاد 18+