سزارین در مادران کولیت اولسروز

سزارین و مرده زایی یا زایمان طبیعی؟ ضررهای سزارین (فیلم)