سنگ اندازی علیه توافق ایران و بویینگ

فرود هواپیمای بویینگ 747 ایران