سه هزار و پانصدمین تاکسی جدید در ناوگان حمل و نقل مشهد رونمایی شد‌

ایمنی حمل و نقل، مقوله ای فرابخشی - بخش دوم (فیلم)