سه هزار و پانصدمین تاکسی جدید در ناوگان حمل و نقل مشهد رونمایی شد‌