سوء قصد عوامل داعش در سنندج

زبان عشق - سوء قصد در بیمارستان (فیلم)