سوتی افتضاه عروس ایرانی در تالار

تالار باغ عروس - زنجان