خرید_منتفی_است؛_رایزنی_برای_اجاره سوخو ۱۰۰ ایراد فنی دارد

سوخو ۱۰۰ ایراد فنی دارد

آیا موسیقی مجاز ایراد دارد ؟ :)