خرید_منتفی_است؛_رایزنی_برای_اجاره سوخو ۱۰۰ ایراد فنی دارد

سوخو ۱۰۰ ایراد فنی دارد

watchOS ۲ هنوز ایراد دارد