سوزان روشن خاننده

اشکنان دوربین سنکین وزن ترین خاننده دنیا ( فیلم )