سوشا مکانی در لیگ دوی نروژ

صحبت های جالب و جنجالی سوشا مکانی از لباس (فیلم)