سپاه پانصد متر صدا سیما

اصرار به نرفتن به سپاه و رفتن برادر به صدا و سیما