سپاه پانصد متر صدا سیما

نفوذ سپاه به مرکز کنترل‌ فرماندهی آمریکا ( کیلیپ )