سپاه پانصد متر صدا سیما

سوتی خفن صدا و سیما-گفتن جیــگر به مجری دختر صدا و سیما