سید جواد اسدی از ساری

سید جواد ذاكر هیئة شیفتكان حضرت رقیه - قم