شدیدترین درگیری دربی۸۲ گزارش تصویری

شدیدترین درگیری داعش وعراقیها با تلفات سنگین داعش