شدیدترین درگیری دربی۸۲ گزارش تصویری

فیلم درگیری کارمند بانک با سارق مسلح در کرمان