شرط تاثیرپذیری مثبت بورس از کاهش نرخ سود بانکی

آیا نرخ سود بانکی کاهش می یابد؟