ششمین دوره قرعه کشی هومکر

قسمتی از ششمین جشنواره قرعه کشی هوم کر - اردیبهشت ۱۳۹۵