شعار درباره تغذیه سالم

آیت الله صانعی: شعار یاحسین میرحسین مرا به وجد می آورد این شعار باید زنده بماند (فیلم)